میز نور به سبب وجود منخنی های سطح آت، برای نورپردازی اشیاء جهت خ=حذف خط افقس در تصویر استفاده میشود. مناسب جهت عکاسی صنعتی