فون های تولیدی جهت  عکاسی و تصویر برداری کروماکی در کشور تولید و نقاشی میشود.

و نوع پارچه و نوع رنگ استفاده شده در فون هایی که در عکاس مارکت به خریداران ارئه

میشود از بهترین جنس موجود در بازار است و ضمانت تولید و ضمانت این را دارد که ریزش

رنگ و پوسته شدن رنگ را نداشته باشد.

هزینه ارسال محصول به عهده مشتری میباشد.